اهمیت استراتژیک پرورش و تكثير زالوي طبي در ایران

پرورش زالو اهمیت استراتژیک پرورش زالو و تكثير زالوي طبي : یکی از راه هایی که می توان با تحریم مبارزه کرد این است که بتوان بازار هایی تازه کشف کرد تا با وارد شدن به آن توانایی ها و ظرفیت های کشور را به کار گرفت.در شرایطی که توسعه صادرات غیر نفتی یک برنامه مهم اقتصادی است . طرح پرورش زالو ی طبی به لحاظ زود بازده بودن توجیه اقتصادی خواهد داشت . در برنامه پنجم توسعه کشور، اهمیت ویژه ای [...]