اهمیت استراتژیک پرورش و تكثير زالوی طبی در ایران

تولید و پرورش زالو اهمیت استراتژیک تولید و پرورش زالو ، تكثير زالوی طبی یکی از راه هایی که می توان با تحریم مبارزه کرد این است که بتوان بازار هایی تازه کشف کرد تا با وارد شدن به آن توانایی ها و ظرفیت های کشور را به کار گرفت.در شرایطی که توسعه صادرات غیر نفتی یک برنامه مهم اقتصادی است. طرح تولید و پرورش زالو مخصوصا پرورش زالوی طبی به لحاظ زود بازده بودن توجیه اقتصادی خواهد داشت . در برنامه پنجم [...]