آدرس شرکت : گرگان – خیابان شهید بهشتی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی – مرکز رشد واحدهای فناوری
تلفن دفتر دانشگاه : 01732262009
مسئول فروش و ثبت نام : خانم جعفری  09118707384
مشاوره فنی شرکت– حلیمی : 09117944229- 09305146281

 

کد پستی : 15739-49138

caspian.leech@gmail.com            ایمیل شرکت 

 DR.MR.HALIMI@GMAIL.COM     ایمیل مدیر عامل